Kreditna unija APOEN, Valpovo

Adresa: Valpovo, B.Radića 1/a

Telefon: 031/650-612

Fax: 031/654-611

Email: info@kua.hr

Web: kua.hr

Kreditna unija APOEN Valpovo financijska je institucija koja djeluje na području Osječko-baranjske županije.

Naši počeci datiraju od 1997. godine.

Kreditna unija Apoen nastala je preoblikovanjem ŠKZ Apoen 2008.godine dobivši  odobrenje za rad od HNB-a. 

Dugo i uspješno smo stvarali visoku razinu povjerenja članova što je odraz poslovne politike koja se bazira na prilagođavanju svojim članovima i prepoznavanju njihovih potreba.

Vođenjem  takve politike, prihvatljivih kamatnih stopa kako na primljene depozite tako i na odobrene kredite,  Kreditna unija ostvaruju korektan odnos sa svojim  članovima.

Financijske usluge koje Kreditna unija pruža svojim članovima su:

  • primanje novčanih depozita članova Kreditne unije u domaćoj valuti,
  • odobravanje kredita članovima Kreditne unije u domaćoj valuti,
  • dodjeljivanje novčane pomoći članovima Kreditne unije,
  • davanje jamstva za obveze članova Kreditne unije u domaćoj valuti.

 Kreditna unija Apoen na kraju 2020. godine ima  3.360 članova.

Lepeza usluga

Kreditna unija APOEN odobrava gotovinske nenamjenske kunske kredite s fiksnom kamatnom stopom svojim članovima koji temeljem kreditne sposobnosti mogu biti korisnici kredita.

https://kua.hr/krediti-2/

Kreditna unija APOEN svojim članovim omogućava kunsku štednju prema njihovim mogućnostima i željama.

https://kua.hr/stednja-2/